Wie en waarom?

De Meerwaardehypotheek is een beleggingshypotheek, die vanaf 2001 op de markt is gebracht door de Postbank NV, later ING Bank NV. De Postbank NV beloofde met deze hypotheekconstructie dat er zoveel kapitaal zou worden opgebouwd dat de hypotheek aan het einde van de looptijd geheel of grotendeels zou kunnen worden afgelost. Door allerlei oorzaken, waarvan er een paar vooraf niet bekend waren bij de klanten, is de hele opzet van de hypotheekvorm mislukt en hebben de klanten al hun ingebrachte geld als sneeuw voor de zon zien verdampen.
Hierdoor ontstonden vele klachten van de gedupeerden die een Meerwaardehypotheek hadden afgesloten en in 2013 zochten zij elkaar op.

Uit de vele bijeenkomsten van deze gedupeerden is het besluit genomen om gezamenlijk De ING Bank NV., als rechtsopvolger van de Postbank NV aan te klagen c.q.  te dagvaarden voor de opgelopen schade, voortgekomen uit de Meerwaardehypotheek.

Ook is het initiatief genomen om de Stichting Gedupeerden Meerwaardehypotheek op te richten. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64192601. Met ingang van september 2015 is het volgende bestuur aangetreden.
Voorzitter: Dirk Kortleve
Secretaris: Charles Jansen
Penningmeester: Pim Koenen

WAT IS ONS DOEL

Vast staat, dat ieders persoonlijk financieel budget niet (meer) toereikend was om de ING Bank NV. te dagvaarden. Vandaar ons besluit om dit gezamenlijk aan te pakken zodat de juridische kosten konden worden gedeeld. Per slot van rekening zijn de klachten eensluidend en berusten zij op dezelfde uitgangspunten.

Vooral daarom is onze Stichting opgericht. Het bestuur wil zich vrijwillig inzetten voor alle voorkomende bemiddelingswerkzaamheden en is transparant in alle voorkomende beslissingen ten gunste van de aangesloten gedupeerden.

Onze advocaten hebben inmiddels de ING Bank gedagvaard en op 28 maart 2019 is een comparitie tussen partijen (wij en de ING Bank NV.) bij de rechter voorzien.

AANMELDEN

Vanaf januari 2016 wordt door onze aangesloten gedupeerden een maandelijkse bijdrage gestort van minimaal € 50,-. Daaruit wordt de huidige juridische procesgang bekostigd.

Gevolg is dus wel dat er op dit moment geen nieuwe aanmeldingen kunnen “meelopen” in de lopende rechtszaak, gezien het feit dat de kosten van de rechtszaak door de “oude” groep van klanten is betaald.

Wel kunnen wij uw gegevens noteren en wellicht zal zich in de komende tijd de gelegenheid voordoen om ook u als gedupeerde “mee te nemen” in de procedure of bij het verhaal van de schade.

BIJEENKOMSTEN

Minimaal één keer per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden bij voorkeur in het midden van ons land. Indien u hieraan wilt deelnemen, dan kunt u dit aan ons doorgeven.

Ons email adres is: info@gedupeerden-meerwaardehypotheek.nl

t.a.v. onze penningmeester de heer Pim Koenen.